Darmowy portal ogłoszeniowy !

Regulamin


Regulamin Niniejszy regulamin formułuje zasady korzystania z serwisu Ogloszeneo zwany w dalszej części regulaminu serwisem aukcyjno-ogłoszeniowym. Właściciel serwisu zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie po uprzednim wskazaniu terminu obowiązywania zmian.


I Definicje:


1. Ogloszeneo- znak firmowy serwisu ogłoszeniowego „Ogloszeneo” którego właścicielem jest firma Be First z siedzibą w Jaworznie wpisaną do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej pod numerem: 6321987616 (43-600 Jaworzno, ul. Insurekcji Kościuszkowskiej 62/80),
2. UŻYTKOWNIK- zarejestrowana w serwisie pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych, osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej lecz zdolność do czynności prawnych.
3. ODWIEDZAJĄCY- osoba korzystająca z serwisu w celu korzystania z umieszczonych w serwisie ofert lub przeglądania ogłoszeń. 4. SPRZEDAJĄCY-pełnoletnia osoba wystawiająca towar lub usługę w serwisie.
5. KUPUJĄCY-osoba dokonująca zakupu towaru bądź usługi w serwisie.
6. TOWAR- rzecz lub usługa wystawiona na sprzedaż.
7. Ogłoszenie- proces polegający na wystawieniu towaru bądź usługi na sprzedaż. Zakończenie ogłoszenia następuje 14 stego dnia po dodaniu ogłoszenia. W przypadku ogłoszeń premium termin ten wynosi 30 dni.
8. KONTO- stworzony przez serwis profil Użytkownika zawierający dane Użytkownika oraz informacje na temat jego działań w ramach naszego serwisu. Dostęp do konta dla Użytkownika po podaniu loginu oraz hasła.
10. REJESTRACJA-proces zakładania konta


II Postanowienia ogólne:


1. Rejestracja oraz korzystanie z serwisu Ogloszeneo jest bezpłatne.
2. Rejestracji dokonujemy poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego zamieszczonego na stronie serwisu.
3. Rejestracji w serwisie może dokonać tylko osoba pełnoletnia.
4. Po wypełnieniu i wprowadzeniu prawdziwych danych, oraz wybraniu nazwy pod, którą Użytkownik będzie występował w serwisie osoba rejestrująca się otrzyma na podany w formularzu e-mail potwierdzenie rejestracji w serwisie.
5. Po potwierdzeniu rejestracji zostaje zawarta umowa pomiędzy rejestrującym się czyli Użytkownikiem a serwisem Ogłoszeneo. Dla każdego Użytkownika zakładane jest Konto. Użytkownik może posiadać tylko jedno Konto. Konta są nie zbywalne.
6. Serwis zastrzega sobie prawo do blokowania lub likwidacji Konta Użytkownika w przypadku naruszania lub łamania ustaleń wynikających z niniejszego regulaminu.
7. Użytkownik kontaktujący się z ogłoszeniodawcą wyraża zgodę na założenie konta w serwisie w celach niezbędnych do kontaktu z drugą stroną


IV Warunki zamieszczania ogłoszeń


1. W celu zamieszczania ogłoszeń w naszym serwisie należy się zarejestrować i zaakceptować warunki regulaminu.
2. Po wypełnieniu formularza i zarejestrowaniu się w serwisie zostanie wysłane potwierdzenie rejestracji na podany w formularzu adres e-mail.
3. Każdemu zarejestrowanemu Użytkownikowi zostanie utworzone Konto, do którego dostęp Użytkownik uzyskuje po podaniu loginu oraz hasła.
4. Ogłoszenia mogą zamieszczać , decydować o czasie emisji tylko osoby zarejestrowane i zalogowane w serwisie.
5. Za treść oraz za wszystkie konsekwencje, które mogą wyniknąć z zamieszczanych ogłoszeń ponosi odpowiedzialność tylko Użytkownik zamieszczający ogłoszenie.
6. Treść ogłoszenia musi być zgodna ze stanem faktycznym i nie może wprowadzać w błąd osób przeglądających ogłoszenia.
7. Serwis zastrzega sobie prawo do odmówienia emisji ogłoszenia lub usunięcia treści nieodpowiednich lub naruszających warunki regulaminu.
8. Ogłoszenia nie mogą naruszać przepisów prawa, oraz uprawnień osób trzecich, zawierać treści pornograficznych, obscenicznych, wulgaryzmów, oszczerstw, pogróżek.
9. Ogłoszenia nie mogą zawierać spamów , łańcuszków internetowych, piramid, a także formułowania słów kluczowych wprowadzających w błąd osoby przeglądające ogłoszenia.
10. Zabrania się w serwisie zamieszczania ofert dotyczących handlu Towarami Zakazanymi ,które zamieszczone są załączniku nr1 stanowiący integralną część niniejszego regulaminu.
11. Zabronione jest rozpowszechnianie wirusów, oraz technologii mogących szkodzić serwisowi.
12. W treści ogłoszeń zabrania się umieszczać treści reklamowych, promocji serwisów , stron www , a także umieszczania numerów telefonów, adresów e-mail, linków lub innych danych służących do przekazania treści reklamowych, promocyjnych.
13. Podmiotom trzecim zabrania się kopiować i powielać treści ogłoszeń , a w szczególności zdjęć bez wcześniejszej zgody Użytkownika zamieszczającego dane ogłoszenie.
14. Konto Użytkownika , który notorycznie narusza warunki niniejszego regulaminu zostanie zawieszone, a w ostateczności może zostać usunięte z serwisu.
15. Dozwolone jest zamieszczanie tylko jednego ogłoszenia dotyczącego danego Towaru, usługi, stanowiska pracy czy innej oferty.
16. Ogłoszenie należy zamieścić w najbardziej pasującej kategorii i w najbliższym dla siebie regionie.
17. Serwis nie odpowiada za treść zamieszczonych ogłoszeń oraz nie uczestniczy w transakcjach zawieranych pomiędzy Użytkownikami.
18. Dodając ogłoszenie użytkownik wyraża zgodę na założenie konta w celach niezbędnych do zarządzania ogłoszeniem.
19. Użytkownik dodający zdjęcie, treść oświadcza, że posiada prawo do wykorzystywania wspomnianych materiałów.

V Odpowiedzialność Ogloszeneo:


1. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za zachowania Użytkowników w szczególności za nie wywiązywanie się z umów zawieranych na łamach naszego serwisu.
2. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za jakość, legalność, bezpieczeństwo Towarów i świadczonych usług wystawianych w naszym serwisie.
3. Serwis zastrzega sobie prawo do usuwania aukcji jeżeli są nie zgodne z niniejszym regulaminem, z przepisami prawa, oraz szkodzą serwisowi i negatywnie wpływają na jego wizerunek.
4. Konta Użytkowników których działania są wymienione w punkcie 3 rozdziału IV mogą zostać zawieszone a nawet usunięte z serwisu. Ponowne założenie Konta tylko za zgodą serwisu.
5. Dane osobowe podane przez Użytkowników przetwarzane są przez serwis Ogloszeneo zgodnie z przepisami obowiązującego prawa na mocy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych.
6. Dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym do ich otrzymywania na mocy obowiązującego prawa w tym właściwym organom sprawiedliwości.
7. Ogloszeneo dokłada szczególnych starań w celu ochrony prywatności i informacji przekazanych przez Użytkownika serwisowi.
8. Dane osobowe Kupujących (Użytkowników ) niezbędne do zrealizowania dostawy są przekazywane podmiotom zajmującym się dostawą zakupionych Towarów czyli operatorzy pocztowi, firmy kurierskie.
9. Serwis z ważnych powodów może rozwiązać umowę z Użytkownikiem z zachowaniem 7 dniowego terminu wypowiedzenia. Ponowna rejestracja wyłącznie za zgodą serwisu.
10. Serwis nie ponosi żadnej odpowiedzialności w przypadku awarii które nie wynikają z jego winy. W przypadku problemów technicznych w firmie hostującej serwis nie będzie przedlużał długości wyświetlania ofert.V I Opłaty i prowizje:


1. Zarejestrowanie się w serwisie Ogloszeneo jest bezpłatne jak również korzystanie z niego za wyjątkiem usług premium typu pogrubienie.


VI Reklamacje:


1. Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji jeżeli Towar lub usługa jest niezgodne z regulaminem lub przepisami obowiązującego prawa.
2. W celu złożenia reklamacji należy wypełnić odpowiedni formularz i przesłać go drogą elektroniczną bądź za pośrednictwem poczty. W formularzu należy podać swoje dane oraz powód reklamacji.
3. Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji jeżeli usługi świadczone przez serwis są niezgodne z regulaminem. 4. Termin złożenia reklamacji mija po 90 dniach
5. Rozpatrzenie reklamacji zostaje przesłane na podany adres e-mailowy w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.


Zakazane towary


Towary Zakazane W serwisie obowiązuje zakaz wystawiania w ogłoszeniach następujących towarów oraz treści: 1.Towarów pochodzących z kradzieży.
2.Towarów którymi obrót jest dozwolony przez posiadanie zezwoleń , licencji( amunicja, broń palna, miotaczy gazu)
3.Materiałów wybuchowych, pirotechnicznych ( petardy, fajerwerki, świece dymne).
4.Niebezpiecznych substancji chemicznych.
5.Leków i następujšcych środków: leczniczych, farmaceutycznych, psychotropowych, odurzających(narkotyki, dopalacze).
6.Wyrobów tytoniowych, napojów alkoholowych.
7.Organów ludzkich, organów zwierzęcych.
8.Zywych lub martwych okazów zwierzšt z gatunków chronionych.
9.Towarów podrobionych naruszajšce własności intelektualne, przemysłowe osób trzecich .
10.Narzędzia rybackie i urzšdzanie połowowe, których posiadanie ograniczajš przepisy prawa.
11.Gotowych prac: doktorskich, magisterskich, licencjackich, maturalnych, oraz wszelkich tego typu prac lub wypracowań.
12.Dowodów rejestracyjnych , kart pojazdów wystawianych bez pojazdów.
13.Danych osobowych, adresów e-mailowych,
14.Oprogramowania , których działania naruszajš przepisy prawa oraz dobre obyczaje.
15.Kont z innych bezpłatnych serwisów internetowych, programów partnerskich, lojalnościowych.
16.Systemów inwestycjach giełdowych, bukmacherskich, oraz do gier liczbowych.
17.Udziałów w spółkach, wierzytelności, papierów wartościowych, oraz wszelkich innych instrumentów finansowych.
18.Treści pornograficznych.
19.Treści nawołujących do nienawiści za względów różnic na tle wyznaniowym, etnicznym, narodowościowym, rasowym.
20.Towarów, które naruszają prawa własności intelektualnej(muzyka, filmy, zdjęcia, książki, oprogramowania )
21.Wszelkich towarów, które naruszając dobra osobiste osób trzecich.
22.Biletów wstępu na organizowane imprezy.