Opiekunka do pana Karla- 1300 euro, umowa niemiecka.